Leveringsbetingelser

Leverings- og betalingsvilkår

1. GYLDIGHET
Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle tilbud, salg og leveranser med mindre annet skriftlig er avtalt.Ved eventuell uoverensstemmelse med kjøpers generelle handelsvilkår, går selgers alminnelige salgs- og leveringsbetingelser foran.

2. TILBUD OG AKSEPT
Ethvert tilbud skal være gjenstand for bekreftelse. Salgsavtalen kommer først i stand ved selgers oversendelse av ordrebekreftelse eller ved effektuering av ordren. Ved agenturordrer vil agenturgivers salgs- og leveringsbetingelser være gjeldende.

3. BETALINGSBETINGELSER
Vi krever betaling for varer ved bestilling (kredittkort kjøp) eller med forhåndsbetalt faktura før varen blir sendt fra oss.

4. LEVERINGSTID
Angitt leveringsdato er ment som en indikasjon, og det aksepteres ikke eventuelt dagbøter for ikke imøtekommet leveringsdato.

5. FORSINKELSE
Dersom selgerne forstår at et avtalt tidspunkt for levering (dellevering) eller mottagelse av varen vil bli forsinket, skal den andre parten underrettes derom omgående.
Medfører forsinkelsen vesentlige ulemper har den av partene som ikke er ansvarlig for forsinkelsen rett til å heve avtalen som gjelder den forsinkede vare.
Selger er ikke erstatningsansvarlig ved skade på grunn av forsinkelser.

6. SUKSESSIV LEVERING
Dersom avtalen bestemmer suksessiv levering, skal hver levering betraktes som et frittstående salg. Kjøperen har således ikke rett til ved forsinkelse av delleveransen eller feil eller mangler ved delleveransen, å heve avtalen for øvrig. Om leveransen forskyves på grunn av omstendigheter som angitt i pkt. 5, kan selgeren forskyve etterfølgende leveranser i tilsvarende monn.

7. SALGSPANT
Selger har panterett (salgspant) i det solgte til sikkerhet for selgers krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

8. FEIL OG MANGLER VED VAREN
Det i ordrebekreftelsen angitte kvantum kan over- eller underskrides med inntil 10 %.
Er den leverte vare beheftet med feil eller mangler, skal den – om en part så ønsker og det er praktisk mulig – utbyttes mot feilfri vare eller det skal foretas etterlevering. Avhjelpes ikke feilen eller mangelen innen rimelig tid, har kjøperen rett til prisavslag som tilsvarer feilen eller mangelen, eller heve avtalen hvis feilen eller mangelen er vesentlig. Selgeren er ikke erstatningsansvarlig ved skade på grunn av feil eller mangler til høyere beløp enn den leverte varens verdi.

9. REKLAMASJON
Kjøperen er pliktig til innen en uke etter mottagelsen, skriftlig å underrette selgeren om feil eller mangler han har eller burde ha oppdaget ved undersøkelse. I motsatt fall mister kjøperen sin reklamasjonsrett på grunn av feilen eller mangelen, I spørsmål om feil eller mangler p.g.a. transport og som kan fastslås uten vanskelighet, påligger det dog kjøperen ved tilfeller som angitt ovenfor snarest etter mottagelsen skriftlig å underrette vedkommende transportør og selger om feilen eller mangelen.

10. PRODUKTINFORMASJON OG PRODUKTANSVAR
Selgeren svarer ikke for at varen er egnet til noe bestemt formål uten at han har gitt skriftlig garanti om dette. Selgeren er ikke ovenfor kjøperen skyldig til å erstatte skade på grunn av skadeforvoldende egenskap ved varen.

11. PRISJUSTERING
Er bestemt pris avtalt og det etter avtalens inngåelse pålegges varen eksport eller importavgift, tollskatt ved eksport eller import og levering, eller andre lignende pålegg, eller skjer endring i dette, skal prisen endres i tilsvarende grad hvis ikke motsatt er inngått i avtalen.

12. MERVERDIAVGIFT
Kjøpesummen omfatter ikke merverdiavgift. Alle pristilbud er eksklusive merverdiavgift med mindre annet skriftlig er bekreftet.

13. INSOLVENS M.V.
Finner selgeren at det er skjellig grunn til å anta at kjøperen ikke kommer til å oppfylle sin betalingsplikt, har selgeren rett til å kreve at det stilles godtagbar sikkerhet. Skjer ikke dette omgående, har selgeren rett til å heve avtalen når det gjelder ikke levert vare.

14. FRITAGELSESGRUNNER
Følgende omstendigheter skal betraktes som fritagelsesgrunner, dersom de inntrer etter avtalens inngåelse og hindrer dens oppfyllelse.

Arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, mangler ved leveranse fra leverandør eller underleverandør, eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slike omstendigheter som omhandlet i dette punktet, mangel på råvarer og lignende.

Det påligger den part som ønsker å påberope seg slike omstendigheter som omhandlet ovenfor uten opphold skriftlig å underrette den annen part.
Hver av partene har, hvis stillstand overstiger to måneder, rett til å heve avtalen helt eller delvis som gjelder de leveranser som skulle ha skjedd i dette tidsrom. Dette gjelder selv om en slik omstendighet som ovenfor angitt, inntreffer etter avtalt leveringstid.

Ingen av partene er erstatningspliktig ved heving av avtalen helt eller delvis p.g.a. omstendigheter som angitt i dette punkt.

15. VERNETING
Partene avtaler Oslo Byrett som verneting for tvister etter denne kontrakt.

16. FORBEHOLD
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varene/tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

17. PERSONOPPLYSNINGER
Grønt Lys behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.
Ved betaling med kredittkort blir betalingen behandlet av NETS, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon bli oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

18. RETUR OG ANGRERETT
Avbestilling
Dersom du ønsker å avbestille varer ta kontakt med oss pr. e-post, telefon eller fra vår kontaktside.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Grønt Lys skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Grønt Lys vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet.

Image is not available
Vi har
et stort utvalg
av reflekser
Slider